Nr. 1, 12 iunie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar:Semn de carte

Incursiuni riguroase în gândirea lui Kant

pagină de recenzii realizată de Georgiana Albu, studentă Filosofie - București, an IV, georgiana@rfil.ro  

 

      Cei care începuseră studiile liceale în ultimii ani ai celui de-al doilea război mondial, printre care mă număr și eu, întâlneau în cunoscutul manual de istorie modernă al lui D.D. Pătrășcanu un portret al lui Immanuel Kant. În rândurile care însoțeau ilustrația, acesta era caracterizat drept filosoful exemplar, rege al cugetării, a cărui operă reflectă cel mai bine creația filosofică în calitate de construcție sistematică.” (p.108). Domnul Flonta ne propune o confruntare exemplară cu acest filosof exemplar: zece incursiuni în laboratorul de gândire al lui Kant, incursiuni călăuzite de diverse perspective și interese de cercetare. Volumul Kant în lumea lui și în cea de azi înfățișează astfel, prin cele zece studii kantiene, un exercițiu de profesionalism filosofic. Sistematicitatea lui Kant este regândită și recucerită prin succesive puneri în lumină a unor concepte și mize fundamentale, a unor puncte de articulație a filosofiei teoretice sau practice kantiene.

Kant și „aventurile” științei moderne
În spiritul confirmării actualității lui Kant sunt decupate și amănunțit analizate mai multe arii problematice. Una dintre acestea se referă la relația dintre filosofia transcendentală și cercetarea fundamentelor metafizice ale științei naturii. Este proiectul filosofiei transcendentale dependent de teoria kantiană a științei? Devine el astfel irelevant în contextul depășirii fizicii newtoniene? O altă cercetare se apleacă asupra statutului legilor fizicii. Ea se orientează către aproximarea poziției kantiene între raționalismul care pretinde ca aceste legi să fie deduse exclusiv din principii a priori și o concepție inductivistă de tip Bacon-Newton.
O interesantă distincție între două concepte de cunoaștere furnizează criterii pentru a releva puncte de continuitate între gândirea kantiană și empirismul modern de orientare științifică. Mai mult, distinția între conceptul cunoașterii orientat spre conținut și conceptul cunoașterii orientat spre formă se dovedește operativă pentru clasificarea și caracterizarea diverselor poziții din istoria filosofiei. Un alt studiu sesizează posibilitatea de a relua și necesitatea de a resemnifica ideea regulativă kantiană, ca ideal al cunoașterii sustras controlului experienței, luând în considerare istoria științei moderne.
Sondarea acestor probleme presupune fine distincții conceptuale, noi delimitări ale conceptelor clasice, răspunsuri care au în spate examinarea critică a unui număr considerabil de cercetători kantieni și de teoreticieni ai științei. Să punctăm câteva dintre aceste rezultate: sublinirea dublei corelații dintre filosofia transcendentală și teoria științei naturii la Kant, explicitarea opțiunii kantiene pentru un raționalism moderat, adâncirea ideii că legile fizicii au o componentă a priori și una empirică, înțelegerea filosofiei kantiene și a reflecțiilor metodologice de după teoria relativității pe linia conceptului de cunoaștere orientat spre formă. Fascinantă este și întâlnirea gândirii kantiene cu „aventurile” fizicii contemporane. Ideile regulative își pot păstra relevanța ca principii ale cercetării care orientează forme specifice de viață știinfică, care variază de la o comunitate specifică la alta și se schimbă în timp. În mod similar poate fi relativizat conceptul de a priori, căruia i se asociază „lexiconul” (Kuhn) sau cadrul conceptual în care se desfășoară cercetarea științifică într-o anumită etapă istorică.

Rigorism și ideal eroic în morala kantiană
Acestor studii li se adaugă cele pe teme ale filosofiei practice. Sub titlul „Despre rațiunea morală comună”, domnul Flonta urmărește să arate că orientarea deontologică a lui Kant nu este fundamental incompatibilă cu o etică utilitaristă. În fond, pentru identificarea unei datorii, pentru evaluarea unui imperativ ca maximă universalizabilă, și filosofia kantiană va evalua consecințele maximei. Exemple kantiene și alte situații reale sunt invocate pentru a răspunde provocatoarei întrebări dacă teoretizările etice pot contribui la clarificarea unor dileme ale rațiunii morale comune.
Rigorismul moral kantian este analizat din perspectiva unei duble semnificații. Pe de o parte, Kant nu este rigorist în sensul menținerii unei opoziții între fericire și datorie, în sensul expulzării oricărei afectivități din comportamentul moral. Pe de altă parte însă, el este un rigorist atunci când impune, dincolo de imperativul categoric, respectarea necondiționată a altor legi morale. Argumentarea acestei afirmații se face ponind de la interdicția absolută a minciunii, interdicție care face obiectul unei polemici kantiene cu Benjamin Constant.
Câteva considerații despre sursele tendințelor rigoriste ale lui Kant se întâlnesc, prin atenția acordată biografiei, cu discuția despre idealul moral al lui Kant. Dacă considerațiile morale ale lui Kant par în strânsă dependență de modul său de viață, este, în mod reciproc, viața filosofului de la Königsberg în acord cu exigențele sale etice? Aprecierile propuse de domnul Flonta, susținute prin mărturii din epocă, pun în relief felul în care Kant și-a făcut datoria față de sine și față de semeni, felul în care a încercat să întrețină o permanentă conformitate cu idealul eroic al moralei sale, fără ca aceasta să-l priveze de bucuria de a-și fi făcut datoria.

Acel Kant al culturii filosofice românești
După acest periplu în sfera moralității, domnul Flonta schițează traseul receptării lui Kant în cultura filosofică românească. Dacă „fiecare are un Kant al său” (Einstein), atunci ce fel de Kant au avut personalitățile filosofice de la noi? Un Kant al luminării, un Kant al criticismului? Un Kant pe care l-au urmat și l-au cercetat sau unul față de care și-au construit concepția proprie? Este o redescoperire a multiplelor aspecte ale scrierilor lui Kant, dar și o redescoperire a unor scrieri filosofice românești, cu tatonările sau cu sclipirile, cu neînțelegerile sau înțelegerile lor. Din punerea față în față a idealurilor de cunoaștere și a concepțiilor despre metafizică ale lui Kant și Blaga, reținem „ireconciliabilul” a două orientări valorice. Dualitatea se conturează între opțiunea luministă pentru universal și obiectivitate, pentru modelul științei, și predilecția neoromantică pentru particular, pentru creația originală.
Sapere aude!
Un ultim itinerar în lumea kantiană se regăsește în studiul „Ideea kantiană a luminării”, care a apărut inițial în volumul Filosofia practică a lui Kant (Editura Polirom, 2000). Comentând scrierea „Ce este luminarea?”, domnul Flonta arată că programul eliberării de sub tutelă, al asumării autorității impuse de principiile rațiunii, presupune încrederea în supremația rațiunii. Kant deschide drumul libertății criticii și a reformelor, dar nu permite încălcarea legilor sau revoluțiile. Contextul istoric al Europei seolului XX, unele preferințe ale culturii române de ieri și de azi, ca și mentalitățile românilor obișnuiți marchează distanțări sensibile de idealul luminist. De aici și sugestia de a reînnoi deviza luminării: „Sapere aude!” (Ai curajul să te servești de propria minte!).
Unele din studiile cărții sunt structurate pornind de la identificarea unor distincții, a unor cupluri conceptuale: conceptul cunoașterii orientat spre conținut - conceptul cunoașterii orientat spre formă, metafizica înțeleasă științific - metafizica înțeleasă drept creație liberă, la care se pot adăuga distincția dintre formele de gândire romantice și postromantice și formele de gândire luministe, raționaliste și liberaliste, ca și deosebirea dintre stilul cultivat estetic și cel sobru și argumentativ. Revenind la prima distincție menționată, s-ar putea întreba dacă este posibil să identificăm criterii sigure pentru a evalua îndreptățirea ambelor concepte de cunoaștere, fără a implica presupoziții care anticipează sau țin deja de un concept sau altul. Putem stabili că unul din concepte are prioritate sau e într-un anumit fel preferabil? Mai departe, deschid aceste concepte două modalități deopotrivă valoroase ale preocupării filosofice? Se poate vorbi de un concept unificat al cunoașterii, care să reunească orientarea spre formă și orientarea spre conținut? Este această bifurcație conciliabilă sau filosofia e condamnată la o evoluție pe două direcții incomensurabile, corespunzătoare celor două concepte?

Cartea domnului Mircea Flonta se impune prin acuratețea discursului și rigoarea argumentării, prin modul echilibrat în care cheamă în dialog și cântărește poziții opuse și comentararea critică la literatura secundară. Cele zece studii pot fi „vizitate” ca zece ședințe ale unui curs depre Kant. Ele stabilesc repere fundamentale pentru orice ucenicie care începe în marginea gândurilor lui Kant și tinde spre miezul marilor probleme ale filosofiei.

 

comenteaza acest articol pe Forum

 

  Index Contact Numere anterioare Despre revista  
      Copyright FILOS © 2006   Toate drepturile rezervate    |    Webdesign by Lavinia